Algemene voorwaarden


ONDERNEMINGSGEGEVENS

De Kinderplaneet NV
Baalsebaan 283, 3128 Baal
016 53 39 41
BTW: BE 0419 484 913
RPR: Leuven


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van De Kinderplaneet, een nv. met maatschappelijke zetel te Baalsebaan 283, 3128 Baal, BTW BE 0419 484 913, RPR Leuven, (hierna 'De Kinderplaneet') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Kinderplaneet houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Kinderplaneet aanvaard zijn.


ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW en bijkomende kosten. De prijs dewelke weergegeven wordt in het winkelwagentje is steeds de correcte prijs.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De gegeven prijs hoort bij het artikel en hoe dit omschreven is. Sommige foto’s zorgen voor extra informatie over gebruik en vormen vaak een sfeerbeeld van het product. Deze foto’s kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn bij het product of de prijs.

De Kinderplaneet heeft steeds het recht om bestellingen te weigeren wanneer producten foutief online geprijsd staan. De klant heeft hierbij steeds het recht zijn bestelling te annuleren of enkel de correct geprijsde artikelen aan te kopen.


ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Kinderplaneet niet. De Kinderplaneet is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Kinderplaneet is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan onopzettelijke foute omschrijvingen en / of afbeeldingen.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Kinderplaneet. De Kinderplaneet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten in productomschrijvingen en / of foute afbeeldingen.Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten in productomschrijvingen en / of foute afbeeldingen.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje. 
• Wanneer de bestelling volledig is gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.
• Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen. Indien de klant nog geen account heeft  en deze ook niet wenst aan te maken, kan er ook worden afgerekend als gast. 
• De klant kiest zijn verzendingsmethode: afhaling Kinderplaneet of verzending met Bpost of PostNL. De leveringstermijn voor verzending met Bpost of PostNL bedraagt tussen de 1 en de 3 werkdagen, met uitzondering van de artikelen met als vermelding 1-4 weken. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
• via kredietkaart (MasterCard, Visa) 
• via bankkaart (België) (Maestro, Bancontact)
• via Ideal (Nederland)

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden, vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door De Kinderplaneet. De Kinderplaneet is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

We streven ernaar om alle aangekochte artikels, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk te leveren, binnen de 3 werkdagen.  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Nederland en Luxemburg via PostNL (ook zaterdagleveringen) of Bpost (uitsluitend in België).

Na 2 aanbiedingen kan u het pakket afhalen in een PostNL-punt of in een Bpost-punt. Een pakket van PostNL wordt binnen 7 dagen opnieuw naar de verkoper (De Kinderplaneet) verzonden.

  • Een aantal artikelen kunnen enkel worden opgehaald in onze winkel, dit staat steeds duidelijk bij het artikel vermeld. Wenst u een artikel dat enkel kan worden afgehaald, toch te laten leveren, dan kan u ons steeds contacteren voor de leveringsvoorwaarden van die artikelen.
  • Voor artikelen die wel verzonden worden bedragen de verzendingskosten voor België en Nederland bij een aankoopbedrag van €0,00 t.e.m. €50,00 incl. BTW , €5,99. (Let op: waardebonnen tellen niet mee voor de €50,00)
  • Orders vanaf €50,00 worden gratis verzonden.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan De Kinderplaneet.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Kinderplaneet was geboden.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Kinderplaneet. 
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Kinderplaneet te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Kinderplaneet.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Kinderplaneet NV., Baalsebaan 283, 3128 Baal, 016 53 39 41, shop@dekinderplaneet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Kinderplaneet NV. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Kinderplaneet, Baalsebaan 283, 3128 Baal. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Kinderplaneet zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Kinderplaneet alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Kinderplaneet op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan De Kinderplaneet wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kinderplaneet geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
De Kinderplaneet betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor een omruiling geldt dat de Klant het niet gewenste artikel retourneert conform onze retourvoorwaarden en voor het juiste artikel een nieuwe bestelling plaatst op www.dekinderplaneet.be

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met De Kinderplaneet klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Kinderplaneet.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant De Kinderplaneet zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van De Kinderplaneet is bereikbaar via:

  • het telefoonnummer +32 16 53 39 41;
  • e-mail op shop@dekinderplaneet.be;
  • post op het volgende adres: Baalsebaan 283, 3128 Baal.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING


ARTIKEL 11: PRIVACY

De Kinderplaneet respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan, gelieve ons privacy- en cookiebeleid te lezen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van je wachtwoord. Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Kinderplaneet heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je ons contacteren op shop@dekinderplaneet.be.

ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door De Kinderplaneet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Kinderplaneet. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

De Kinderplaneet kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 14: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Loading
Loading